Общи условия за ползване на сайта www.eupa-books.eu

 

Виртуалната книжарница www. eupa -books. eu  е собственост на "Юропиън Програм Адвайзъри“ ЕООД.

"Юропиън Програм Адвайзъри“ ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. София , ж.к. Красна поляна II , бл. 7, вх. А, ап. 65, ЕИК: 200609455.

ВНИМАНИЕ! Осъществявайки достъп до и използвайки уебсайта на Юропиън Програм Адвайзъри ЕООД, вие приемате, без ограничения и безусловно, тези Общи условия за ползване.

 

Собственост над съдържанието

Съдържанието на уебсайта, изразено в текст и изображения, е със защитени авторски права. Всички права, дори и тези, които изрично не са упоменати тук, са запазени. Използването на каквото и да е съдържание освен това, което не е в разрез с тези Условия за ползване, без писменото разрешение на Юропиън Програм Адвайзъри ЕООД, е изрично забранено.

Използване на Уебсайта

Забранено е копирането, предаването, разпространението, съхраняването или по какъвто и да е друг начин използването на част или цялото съдържание в каквато и да било форма без изричното писмено разрешение на Юропиън Програм Адвайзъри ЕООД;
Забранено е използването на уебсайта за изпращане или предаване на каквито и да е материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, опозоряващо, оклеветяващо, вулгарно, неприлично, скандално, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание, или каквито и да е материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона.

 

Цени

Юропиън Програм Адвайзъри ЕООД има правото да променя цените по свое усмотрение по всяко време, без да дължи предварително уведомяване на Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена в уебсайта по време на правене на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от настоящата. При допуснати технически грешки в публикуването на Виртуална книжарница, Юропиън Програм Адвайзъри ЕООД има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на Потребителя, освен да възстанови сумите, платени и/или депозирани от потребителя, ако има такива.

Доставка

Книгите се доставят в страната с куриер в рамките на 3 работни дни .T ранспортните разходи са за сметка на клиента. Цената на доставката е 3,00 лв. (три лева) за всяка доставка за територията на цялата страна.
Доставката на поръчаните стоки се извършва по избрания от Потребителя начин и според посочените срокове. Юропи
ън Програм Адвайзъри ЕООД си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 дни, без да информира предварително Потребителя, и да удължава сроковете с над 7 дни с предварителното одобрение от страна на Потребителя.
Юропиън Програм Адвайзъри ЕООД си запазва правото да променя подизпълнителя, извършващ доставката, без да предупреждава предварително Потребителя стига това да не променя цената, срока, както и начина на доставка.

Плащане на закупени стоки и услуги

При плащане в брой на поръчаните стоки и услуги Потребителят се задължава да депозира в момента на доставката на Юропиън Програм Адвайзъри ЕООД или на неговия представител, извършващ доставката, пълната стойност на доставяната поръчка.
При плащане по банков път, Потребителят депозира сума равна на стойността на направената поръчка в банковата сметка на Юропиън Програм Адвайзъри ЕООД и едва след като депозитът бъде потвърден, се доставят поръчаните стоки и услуги. В основание за плащане задължително се вписва номер на поръчката. Всички такси и комисионни са за сметка на клиента.

Отказ от закупена стока

Потребителят има право да се откаже от една или повече от поръчаните стоки в срок от 12 часа от генерирането на поръчка.
При констатация на дефектна стока до 24 часа от получаването й и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, Юропиън Програм Адвайзъри ЕООД се ангажира тя да бъде подменена с нова, съгласно гаранционните условия на съответната фирма производител или да бъде възстановена депозираната за стоката сума, съгласно чл.55 от ЗЗП, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ. Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на Юропиън Програм Адвайзъри ЕООД. При несъответствие на стоката с основните характеристики, посочени на www.eupa-books.eu, Юропиън Програм Адвайзъри ЕООД възстановява депозираната за стоката от потребителя сума, включително и транспортните разходи, начислени за придобиване на стоката съобразно чл. 59 ал.3 от ЗЗП и в срок от 7 дни от получаване на стоката и ненарушен търговски вид на стоката и опаковката. Изключение прави целостта на транспортната опаковка.

Други

Юропиън Програм Адвайзъри ЕООД има право да променя технологията и дизайна на предоставяните Услуги без предварително известяване.
Юропиън Програм Адвайзъри ЕООД си запазва правото да изпраща на своите потребители съобщения, свързани с нови услуги или с промени в условията и начините за използване на сегашните услуги.
Юропиън Програм Адвайзъри ЕООД не декларира, че материалите или услугите в този Сайт са подходящи или достъпни извън България и съответно достъпът до тях от територии, където съдържанието им е незаконно, не се разрешава.
Настоящите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на Потребителите. Юропиън Програм Адвайзъри ЕООД не носи отговорност, ако Потребителят не е прочел последния вариант на настоящите условия.

Отговорност

Юропиън Програм Адвайзъри ЕООД се стреми да поддържа актуална информация от източници, които счита за достоверни, но не гарантира, че те са такива, както и че страницата не съдържа грешки и че достъпът до нея е непрекъсваем.
Юропиън Програм Адвайзъри ЕООД не потвърждава и не носи отговорност за информацията, съдържаща се в уебсайтове, към които има хипервръзки, както и за предложените продукти, услуги и други такива в същите уебсайтове.
Юропиън Програм Адвайзъри ЕООД не преглежда съдържанието на материали, предоставени и/или изпратени от потребители на неговия уебсайт, и не носи отговорност за такова съдържание. Юропиън Програм Адвайзъри ЕООД може по всяко време по своя преценка да премахне всеки материал, изпратен от потребители.
Юропиън Програм Адвайзъри ЕООД не носи отговорност за качеството и състоянието на връзките към интернет, както и за изправността на устройствата, които ги осигуряват, от Вашия компютър до сървъра, върху който е разположен уебсайтът.
Юропиън Програм Адвайзъри ЕООД не носи отговорност за каквито и да е загубипреки, непреки или последващи вреди, пропуснати ползи, произтичащи от или свързани с достъпа Ви до ползването на уебсайта.

Връзки към уебсайтове на трети лица

Уебсайтът може да съдържа връзки към уебсайтове, които са собственост или се оперират от трети страни, не от Юропиън Програм Адвайзъри ЕООД. Тези връзки са предоставени само за Ваше удобство. Юропиън Програм Адвайзъри ЕООД няма контрол и не носи отговорност за съдържанието, политиките за защита на личната информация или сигурността на такива сайтове.

Приложимо право

За всички неуредени в тези условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.
Всички спорове, отнасящи се до тези Условия, които страните не са успели да решат чрез преговори и по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните български съдилища.

Адрес за кореспонденция с Юропиън Програм Адвайзъри ЕООД:

гр . София
ул.
Неофит Рилски №55А
тел. +359
886 478 902

email: eupabooks@gmail.com